OPĆI UVJETI O NAJMU

Kod preuzimanja vozila obavezno važeća kreditna kartica (AMERICAN EXPRESS, VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB) koja treba glasiti na ime vozača. Na istu se prilikom svakog najma radi autorizacija sredstava (depozit) ovisno o duljini najma, vrsti kupljenog osiguranja, te kategoriji unajmljenog vozila. Depozit služi kao garancija plaćanja najma kao i mogućih dodatnih troškova koji mogu nastati u najmu, eventualnih kašnjenja, nedostatak goriva, oštećenja na vozilu koja nisu pokrivena osiguranjem, prometnih prekršaja, kazna i sl. 
Iznos autorizacije automatski se vraća kod povratka vozila. Vrijeme povrata depozita na Vaš račun može trajati od 15 do 40 dana, te ovisi o banci koja je izdala kreditnu karticu i njenom protokolu.

 

 • „Najmodavatelj“ – tvrtka MAXIMUM RENT A CAR d. o. o., sa sjedištem na adresi Potplje bb, 88260 Čitluk, Bosna i Hercegovina, matični broj: 4227631720004
 • „Najmoprimatelj“ – fizička ili pravna osoba koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje. U Ugovoru o najmu vozila navedena je kao „Najmoprimatelj“ te je odgovorna za poštivanje svih točaka ovih Općih uvjeta o najmu i Ugovora o najmu.
 • Ugovor“ – pojedinačni ugovor o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u kojem se odobrava korištenje vozila, definira preuzimanje i vraćanje vozila, pokriće, oprema i usluge uključene u cijenu najma i način plaćanja najma. Ugovor sadrži i informacije o stanju kilometraže, količini goriva, oštećenjima i eventualnim nedostacima na unajmljenom vozilu te druga prava i obveze koje obje ugovorne strane svojim potpisom u cijelosti prihvaćaju.
 • Stanje vozila prilikom izdavanja i Opći uvjeti najma smatraju se dijelom Ugovora o najmu vozila.
 • „Vozač/dodatni vozač“ – fizička osoba navedena u Ugovoru o najmu kao „Korisnik“ koja potpisuje Ugovor o najmu i preuzima vozilo, odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.
 • „Korisnik“ – Najmoprimatelj, vozač i dodatni vozač u daljnjem tekstu Općih uvjeta najma označavaju se jednom riječju – Korisnik.
 • „Vozilo“ je objekt najma Ugovora, a čiji podaci su navedeni u Ugovoru.

Potpisivanjem ovog Ugovora najmoprimatelj potvrđuje da je preuzeo vozilo u ispravnom i neoštećenom stanju  i punog spremnika goriva, osim ako u Ugovoru nije izričito pismeno drukčije navedeno. Najmoprimatelj potvrđuje da je uz vozilo primio dokument za vozilo, ključeve za vozilo, svu obveznu opremu i pribor vozila kao i dodatnu opremu i pribor naveden u Ugovoru.

Najmoprimatelj  potpisom Ugovora jamči Najmodavatelju da ispunjava opće uvjete minimuma godina za upravljanje motornim vozilom te da posjeduje potrebne isprave za upravljanje motornim vozilom, sukladno pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine, a koje je dužan u originalu dati na uvid najmodavatelju, dok preslika istih ostaje u posjedu Najmodavatelja, kao prilog Ugovoru.

Najmoprimatelj se obvezuje:

 • da će vozilo vratiti u mjesto preuzimanja i to najkasnije u roku utvrđenom ovim Ugovorom;
 • da će vozilo vratiti i prije ugovorenog roka, a na zahtjev najmodavatelja;
 • da će vozilo vratiti ispravno i neoštećeno, sa svom dokumentacijom, ključevima, gumama, alatom, obaveznom, standardnom i dodatnom opremom, punim spremnikom goriva, kako ga je i preuzeo;
 • novčane obveze prema ovom Ugovoru, ukoliko se ne plaćaju u vidu predujma ili pologa, Najmoprimatelj je dužan platiti odmah kod preuzimanja vozila;
 • da na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Najmodavatelj naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a Najmoprimatelj nije o tome izvijestio Najmodavatelja u skladu s procedurom o povratu vozila;
 • na priznaje da je Najmodavatelj ovlašten teretiti njegovu kreditnu karticu za bilo kakve troškove koje najmodavatelj ima prema ovom Ugovoru;
 • da će produženje trajanja najma kao i ostale promjene glede najma pravovremeno zatražiti od Najmodavatelja;
 • u slučaju da Najmoprimatelj prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez suglasnosti Najmodavatelja, Najmodavatelj ima pravo vozilo smatrati ukradenim i o tome izvijestiti policiju. U tom slučaju Najmoprimatelj snosi svu nastalu štetu;
 • u slučaju prekoračenja roka vraćanja vozila prihvaća sve obveze i odgovornosti iz ovog Ugovora, a koje su inače dogovorene za vrijeme trajanja najma.

Svi zaposlenici MAXIMUM RENT A CAR d. o. o.  imaju pravo kontrolirati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da je Najmoprimatelj prekršio bilo koji od uvjeta ovog Ugovora, zaposlenici su ovlašteni izuzeti vozilo.
Najmodavatelj bezuvjetno zadržava pravo raskida Ugovora o najmu vozila, bilo kada i bilo gdje i prije isteka Ugovora o najmu vozila, bez ikakve obveze nadoknađivanja štete Najmoprimatelju.

 

Obaveze  Najmoprimatelja:

 • da će iznajmljeno vozilo preuzeti i koristiti sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama BiH ili bilo kojim drugim zakonom kojim je reguliran cestovni promet na području drugih država, te drugim važećim propisima;
 • da će odmah prekinuti vožnju ukoliko se na vozilu dogodi kvar na brojaču kilometara, te o tome bez odlaganja izvijestiti Najmodavatelja;
 • da će vozilo koristiti samo za vlastite potrebe;
 • da će vozilom upravljati samo Najmoprimatelj ili osoba koja je pored Najmoprimatelja u Ugovoru navedena kao vozač, odnosno u Ugovoru navedena kao dodatni vozač, a sve pod uvjetom da te osobe imaju potrebne dozvole i dokumente za upravljanje vozilom;
 • da neće vozilo voziti izvan granica Bosne i Hercegovine, osim ako nije ugovorom naglašeno, kao i da neće voziti vozilo u zemlje u koje ulazak nije dopušten;
 • da neće vozilo koristiti u nedozvoljene svrhe, primjerice za vršenje kaznenih djela, carinskih, deviznih ili drugih prekršaja ili drugih nedozvoljenih radnji;
 • da neće vozilo pretovariti teretom ili putnicima;
 • da neće vozilom upravljati pod utjecajem alkohola ili narkotika;
 • da će se brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obaveznom periodičnom servisiranju vozila;
 • da će redovito kontrolirati i po potrebi nadopunjavati tekućinu za hlađenje, ulje i tlak u gumama;
 • da će vozilo, kada ga ne koristi, obavezno zaključavati i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila uz aktiviranje i drugih sigurnosnih uređaja ukoliko isti na vozilu postoje;
 • da vozilo neće koristiti za plaćeni prijevoz robe, tereta ili putnika; za vuču ili prijevoz drugih vozila ili prikolica; za prijevoz materijala, predmeta ili stvari koje mogu oštetiti ili zagaditi vozilo, primjerice životinja, lako zapaljivih materijala, natprosječno prljavih stvari ili stvari neugodnog mirisa; za utrke, moto-sportska ili druga slična natjecanja; te za obuku vozača.
 • da će koristiti vozilo kao dobar domaćin / gospodarstvenik sukladno odredbama ZOO-a F BiH.

Troškove goriva utrošenog tijekom najma snosi Najmoprimatelj.

Troškovi koje se obvezuje podmiriti Najmoprimatelj bez obzira terete li oni Najmodavatelja kao vlasnika vozila, Najmoprimatelja ili vozača vozila (osim ako navedeni troškovi nisu uzrokovani isključivom krivnjom Najmodavatelja),  a nastali su:

 • u svezi transporta vozila;
 • garažiranja, parkiranja, cestarina, mostarina i slično;
 • svih kazni radi kršenja prometnih ili drugih propisa;
 • sudskih, prekršajnih ili drugih postupaka;
 • zateznih kamata na navedena dugovanja;
 • nastali ili uzrokovani za vrijeme trajanja najma vozila, bez obzira kada su utvrđeni ili dospjeli

Najmodavatelj nadoknađuje Najmoprimatelju neophodne troškove za ulje, mazivo, obvezno periodično servisiranje i druge lake popravke, a koji su nastali za vrijeme trajanja najma. Najmoprimatelj je pritom Najmodavatelju dužan predati valjani račun koji je izdala pravna osoba koja je izvršila uslugu. U slučaju da se utvrdi kako je Najmoprimatelj izvršio nepotrebnu zamjenu ili servis nekog sklopa, dijela ili uređaja na vozilu, Najmodavatelj pridržava pravo da Najmoprimatelju odbije naknadu takvog troška. Troškovi pranja vozila se ne nadoknađuju.

U slučaju manjka ili oštećenja vozila, opreme ili pribora, bez obzira na to kako su nastali, Najmoprimatelj će isplatiti Najmodavatelju njihovu punu novčanu protuvrijednost po tržišnim cijenama za nove iste dijelove, a važećim na dan ugovorenog vraćanja vozila.

Ako u slučaju nepažnje najmoprimatelja vozila ili vozača dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (primjerice radi nedostatka ulja ili sredstva za hlađenje), u slučajevima oštećenja kartera, spojke, donjeg postroja vozila ili drugih kvarova izazvanih nemarnošću Najmoprimatelja ili vozača (primjerice nepažljiva vožnja ili vožnja izvan putova), Najmoprimatelj vozila nadoknađuje Najmodavatelju cjelokupni iznos troškova popravka vozila te dodatno iznos izgubljenog dnevnog najma vozila prema važećem cjeniku za vrijeme trajanja popravka vozila, ali ne više od 30 dana te svu nastalu štetu kao što su primjerice troškovi vuče vozila ili umanjene vrijednosti vozila. Ako je iz bilo kojeg razloga potrebno posebno čišćenje vozila, Najmodavatelj će pokriti trošak bilo kakvog potrebnog čišćenja. Najmodavatelj zadržava pravo zaračunavanja usluge punjenja goriva .

Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi.

Franšiza ovisi o grupi vozila i određena je važećom tarifom Najmodavatelja i navedena je u Ugovoru.

CDW – dnevno kasko osiguranje – njime Najmoprimatelj umanjuje svoju dogovornost za štetu na iznos franšize koja ovisi o grupi vozila te ukoliko je iznos štete manji od franšize, naplaćuje mu se taj manji iznos.

TP – osiguranje od krađe – korisnik ograničava svoju odgovornost za tu vrstu štete do iznosa učešća u šteti (franšize).

CDW+ – je pokriće za otkup dijela odgovornosti od učešća u šteti nastaloj na karoseriji vozila, na umanjen iznos.

SCDW – pokriće s kojim se u potpunost otkupljuje financijska odgovornost učešća u šteti nastaloj na karoseriji vozila.

 Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva:

 1. štetu na gumama, felgama i naplatcima;
 2. štetu na donjem postroju vozila, unutrašnjosti vozila, vjetrobranskom i ostalim staklima vozila;
 3. spaljeno kvačilo vozila;
 4. štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnim korištenjem;
 5. šteta nastala gubitkom dokumenata, ključeva vozila ili registarskih pločica;
 6. štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava;
 7. štetu koju je napravio neovlašteni vozač;
 8. štetu koja je napravljena u inozemstvu, a prelazak granice nije bio odobren od strane Najmodavatelja;
 9. bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji / Najmodavatelju;

U slučaju bilo koje od gore navedenih štetnih događaja, Najmoprimatelj odgovara za puni iznos štete.

Najmodavatelj se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine Najmoprimatelja.

U slučaju prometne nesreće, oštećenja, havarije, utaje, krađe, pogonske neispravnosti vozila i drugih sličnih okolnosti Najmoprimatelj je dužan:

 • čuvati vozilo do njegovog preuzimanja od strane Najmodavatelja;
 • zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka
 • pozvati nadležnu policijsku upravu i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti;
 • bez odlaganja dati izjavu o događaju u najbližoj poslovnici Najmodavatelja.

 U slučaju da Najmoprimatelj ne osigura policijski zapisnik, sav trošak naknade štete u svezi s oštećenjem ili nestankom vozila pada na teret Najmoprimatelja u punom iznosu bez obzira na Najmoprimatelju krivicu za takav događaj. Najmoprimatelj prima na znanje da u slučaju nemarnog odnosa prema vozilu, dokumentima ili ključevima vozila kao i drugim slučajevima predviđenim pravilima osiguranja ili zakonom, može biti terećen regresnim zahtjevom osiguravatelja vozila.

Osiguranjem nisu pokrivene štete koje su prouzročene namjerno, pod utjecajem alkohola ili droge, bez propisane vozačke dozvole ili u slučaju da je dozvola vozaču oduzeta, u slučajevima da se u vozilu nalazi veći broj osoba od broja registriranih sjedišta, štete izazvane ratnim djelovanjima ili pobunama, kao i u drugim okolnostima predviđenim pravilima osiguravajućeg društva ili zakonskim propisima.

Osiguranjem nisu pokriveni rizici uništenja ili oštećenja automobilskih guma, naplataka ili poklopaca naplataka ili uništenje odnosno oštećenje donjeg postroja vozila.

U slučaju štete na vozilu, Najmoprimatelj će na traženje Najmodavatelja platiti puni iznos popravka oštećenog vozila i druge gubitke koje Najmodavatelj ima zbog oštećenja vozila uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja vozila za vrijeme trajanja popravka prema važećem cjeniku, ali najviše do 30 dana.
U slučaju krađe vozila ili drugih okolnosti radi kojih Najmoprimatelj nije u mogućnosti po završetku najma vratiti vozilo Najmodavatelju, Najmoprimatelj će na traženje Najmodavatelja platiti punu vrijednost vozila i to nabavnu vrijednost novog vozila, a prema ponudi Najmodavateljevog dobavljača kao i druge gubitke koje Najmodavatelj ima zbog nedostatka vozila uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja vozila prema važećem cjeniku, ali najviše do 30 dana.

U slučaju štete prema trećim osobama Najmoprimatelj će snositi sve troškove koje bi Najmodavatelj mogao imati po toj osnovi.

Najmodavatelj ne odgovara za štete koje bi Najmoprimatelju mogle nastati uslijed zakašnjenja prilikom isporuke vozila kao ni za štete koje bi mogle nastati zbog bilo kakvog kvara na vozilu za vrijeme trajanja najma.
Najmodavatelj ne odgovara za štete koje bi nastale na osobama ili stvarima koje se prevoze u vozilu.

Najmoprimatelj ne smije prenijeti prava ili obaveze po ovom Ugovoru na treće osobe, a niti smije otuđiti vozilo, dijelove ili opremu vozila ili vršiti bilo kakve preinake na vozilu.

Na sva prava i obveze koja nisu regulirani ovim uvjetima primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima prema sjedištu Najmodavatelja.

U slučaju spora po ovom Ugovoru, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Širokom Brijegu.

Maximum rent a car